Archiwum-2020-2021

NAUKA ZDALNA dla klas szkoły podstawowej

W związku z wprowadzeniem w całym kraju nauki zdalnej dla klas I-III szkół podstawowych od 22 marca do 11 kwietnia oraz w związku z przedłużeniem nauki zdalnej dla klas IV-VIII informuję, że:

  1. w klasach IV – VIII kształcenie na odległość odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
  2. w klasach I – III lekcje odbywać się będą:- w czasie rzeczywistym (on line), przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Lekcje rozpoczynać się będą zgodnie z „dzwonkiem” i w celu zapewnienia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem będą trwały do 30 minut oraz z pracy własnej ucznia po zakończeniu połączenia.
    Konta, z których korzystaliśmy podczas zdalnego nauczania są aktywne, więc loginy i hasła uczniów nie uległy zmianie.W związku z powyższym proszę raz jeszcze sprawdzić logowanie na w/w platformę.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w dniach od 22.03.2021r. do 11.04.2020r. szkoły podstawowe zobowiązane są do zapewnienia opieki uczniom klas 1-3, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą do rodziców, którzy zaangażowani są w wyżej wymienioną działalność, a których dzieci klas 1-3 wymagają opieki, o niezwłoczne zgłoszenie takiej potrzeby w sekretariacie. Informacje te są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów. Rodzic przy zapisaniu dziecka do świetlicy zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie.