Konkurs

Moi kochani już dzisiaj dostałam regulamin , Konkursu Biblijnego na Rok Szkolny 2020/2021. Nowością jest to, że w obu grupach wiekowych jest ta sama księga. Podczas wakacji zachęcam do przeczytania Dziejów Apostolskich.

Szczegółowy Regulamin dla klas VI – VII:

XXVI   WOJEWÓDZKI

K o n k u r s   W i e d z y   B i b l i j n e j

dla klas VI-VIII szkół podstawowych

w roku szkolnym 2020/2021

Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom:

(Dz 16, 31)

Honorowy  patronat

Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny dr Grzegorz Kaszak

Adresaci

Uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych

Organizatorzy

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

KOORDYNATORZY  KONKURSU

 • koordynatorzy diecezjalni: – Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
 • koordynatorzy rejonowi/dekanalni: osoby wyznaczone przez organizatora
 • koordynatorzy szkolni: nauczyciele religii poszczególnych szkół

Cele  konkursu

 • Poznanie treści księgi Dziejów Apostolskich
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina
 • Kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o słowo Boże
 • Zachęcenie do większej aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy religijnej i rozwijania zainteresowań

Zasady

Zgłoszenie udziału w konkursie

Zgłoszenie szkoły do konkursu katecheci przesyłają do Wydziału Katechetycznego diecezji, na terenie której znajduje się szkoła. Szczegółowe zasady przyjmowania zgłoszeń (termin, formularz zgłoszeniowy itp.) ustala koordynator diecezjalny.

Etap szkolny

Dnia 19.11.2020 r.katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały przekazane przez koordynatora diecezjalnego.

Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego/diecezjalnego do dnia 27.11.2020 r.

Etap rejonowy /dekanalny

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 14.01.2021 r. według zasad podanych przez koordynatora diecezjalnego, w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora. Do finału wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczestników z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów. Komisja przesyła protokół do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu do dnia 05.02.2021 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na koordynatorach diecezjalnych.

Finał Wojewódzki

Finał konkursu odbędzie się w Sosnowcu w dniu 08.04.2021 r.

Komisje POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

 • etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego szkół
 • etap rejonowy/dekanalny – osoby wyznaczone przez koordynatora diecezjalnego
 • finał wojewódzki – osoby powołane przez organizatora konkursu

Terminy

Etap szkolny – 19 listopada 2020 r.

Etap rejonowy/dekanalny – 14 stycznia 2021 r.

Finał wojewódzki – 8 kwietnia 2021 r.

Literatura

Etap szkolny:

 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap rejonowy/dekanalny:

 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał wojewódzki:

 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • C. Bissoli, Pawłowa misja koncentruje się na miastach, [w:] Biblia dla każdego. Tekst –komentarz – ilustracje, t. IX (Nowy Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 s. 450-457.

NAGRODY

· dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody ustalone przez organizatora: nagrody rzeczowe oraz dodatkowo, dla laureatów trzech pierwszych miejsc, karty podarunkowe, których wartość zależy od zajętego miejsca (I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł)

· nagrody w postaci kart podarunkowych przewidziane są również dla katechetów, którzy przygotowali do konkursu laureatów trzech pierwszych miejsc