Świetlica

Moi kochani od dwóch dni mamy już lato, choć pogoda nas nie rozpieszcza, mamy nadzieję, że lato będzie słoneczne. Jan Brzechwa napisał wiersz Lato.

Nie mia­łem z ka­len­da­rzem zbyt do­brej ko­mi­ty­wy,
Mło­dość mo­je­go ży­cia przy­pa­dła na wiek siwy.

Gdy idę przez uli­ce – du­sza po­ga­nia cia­ło;
Pięć­dzie­siąt lat prze­ży­łem i cią­gle mi za mało!

Po­eci pi­szą sło­wa, któ­rych nikt nie ro­zu­mie,
A ży­cie ta­kie pro­ste – w słoń­cu i li­ści szu­mie…

Wiem o kwia­tach to tyl­ko, co mi po­wie ich za­pach,
Lecz wie­dzy tej nie znaj­dę w książ­kach ani na ma­pach.

Lato, choć na­wet siwe, niech­by naj­dłu­żej trwa­ło –
Pięć­dzie­siąt lat prze­ży­łem i cią­gle mi za mało.

I chcia­ło­by się zno­wu za mia­stem zry­wać cha­bry,
Uśmie­chać się do dziew­cząt po­wra­ca­ją­cych z fa­bryk,

Pa­trzeć z mo­stu na Wi­słę mie­nią­cą się tak złud­nie,
Tań­czyć na Ma­riensz­ta­cie w nie­dziel­ne po­po­łu­dnie,

A po­tem z kon­duk­tor­ką z “czter­nast­ki” iść na lody
I uda­wać mło­de­go – choć już się nie jest mło­dym.

A teraz czas na zagadki, na pewno dacie sobie radę:

Słońce piecze,
lipa w kwiecie,
dojrzewa śliwa,
kiedy to bywa?

……

Latem krążę,
ile sił,
zbieram z kwiatów
złoty pył.

……….

Zaczynają się wakacje,
bo już zakwitły … .

………….

Zimne, słodkie i pachnące,
jemy latem w dni gorące.

……..

Na jakim piaszczystym brzegu,

ludzie się opalają?

 Wzburzone morskie fale muszelki tam wyrzucają.

……….

Mały domek z materiału,

 w nim poduszki oraz koce.

Można smacznie w nim przesypiać,

 letnie ciepłe noce.

………

By chronić skórę latem

 przed słońca nadmiarem.

Smaruj się nim,

a potem opalaj z umiarem.

Uśmiechnięty · lata · słońce · maskotka · cartoon · charakter · okulary -  ilustracja wektorowa © Chud Tsankov (hittoon) (#7567632) | StockfreshJak myślicie, czy zagadki były trudnie …..NIE… na pewno każdy z was je bardzo szybko odgadł.

 A teraz zapraszam na wysłuchanie bajki „ Wakacyjne podróże.

Pani Jasia . Proszę tu jeszcze zaglądnąć na film o bezpiecznych wakacjach.