Wos_lekcja3

Temat: Władza wykonawcza czyli prezydent i Rada Ministrów

                 PREZYDENT                                         

– jest głową państwa

– wybierany na 5 lat w wyborach powszechnych

– kandydat musi mieć 35 lat

– ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu

– obecny prezydent ………………….

RZĄD CZYLI RADA MINISTRÓW

– składa się z premiera i ministrów

– premiera wyznacza prezydent, premier wybiera ministrów, skład rządu musi być zatwierdzony przez sejm (wotum zaufania)

– prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną

– jest odpowiedzialny przed sejmem

– obecny premier …………………

Postaw + w odpowiedniej rubryce, skorzystaj z podręcznika, str. 144 lub prezentacji https://notatkizlekcji.pl/historia/wladza_wykonawcza.html

  Prezydent Rząd
odwołanie dowódcy wojsk lądowych    
rozwiązanie parlamentu, gdyż nie powołał rządu    
zgłoszenie weta do ustawy medialnej    
jego wybór musi zatwierdzić parlament    
prowadzenie bieżącej polityki państwa    
zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych    
ułaskawienie przestępcy    
mianowanie ambasadora w Albanii    
zgłoszenie projektu ustawy    
ogłoszenie referendum w sprawie wprowadzenia w Polsce euro    
wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat    
ratyfikowanie umowy z Czarnogórą    
sporządzenie listy bezpłatnych leków    
nadanie odznaczenia Virtuti Militari    
nadanie obywatelstwa znanemu piłkarzowi    
przygotowanie planu dochodów i wydatków państwa na 2020 rok    

Możesz się sprawdzić wykonując ćw. 3 i 4 na stronie https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp—rada-ministrow/DTaV25oMz

https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp—rada-ministrow/DTaV25oMz