Gwara śląska

Wspomnienia z 2003r.

“WIELOKULTUROWOŚĆ A EDUKACJA REGIONALNA”

Przed edukacją stawia się wiele nowych i ważnych zadań. Są wśród nich zadania związane z funkcjonowaniem środowiska lokalnego, dlatego też niezbędnym stało się opracowanie założeń programowych „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Fakt ten świadczy to o wysokiej randze kształcenia i wychowania regionalnego, którego zadaniem jest pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa kulturowego i historycznego, kształcenie świadomości i otwartych postaw nastawionych na zrozumienie innych kultur.

Poznanie przez dzieci własnego dziedzictwa kulturowego powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa poprzez formy i metody pracy dostosowane do rozwoju psychicznego i intelektualnego, we współpracy ze środowiskiem, na lekcjach oraz poza nimi , w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego.
W kontekście nauczania – o edukacji regionalnej możemy mówić, że jest to proces dydaktyczno-wychowawczy, którego celem jest przybliżenie uczniom wiedzy o Polsce i społeczeństwie poprzez poznanie najbliższego otoczenia oraz regionu. Łatwiejsze wtedy staje się zrozumienie pojęcia tzw. „małej ojczyzny”, która pełni fundamentalne role edukacyjne, jest źródłem tożsamości jednostek i grup społecznych, łączy z kulturą i przeszłością oraz odpowiada na pytanie: kim jestem?
Można zatem powiedzieć, że edukacja regionalna wskazuje sposób odnalezienia swojego miejsca zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości a także przyczynia się do zachowania ciągłości kulturowej i włączenia kultury lokalnej do kultury europejskiej. Tym samym pozwala dostrzec różnorodność kultur i tradycji na świecie oraz wykształca nawyk tolerancji i umiejętność ich poszanowania.
Realizując treści związane z regionalizmem i wielokulturowością 13 grudnia 2002 roku w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs pt. „Po naszymu – pogodomy, pośpiywomy”. Konkurs przygotowywały nauczycielki nauczania zintegrowanego klas I-III. W jury zasiadły osoby będące specjalistami w dziedzinie gwary śląskiej. Oceniali oni umiejętność posługiwania się gwarą przez uczestników, zaangażowanie, właściwy dobór repertuaru oraz wyraz artystyczny prezentacji. Rywalizowano w dwóch kategoriach: mówionej (baśnie, bajki, monologi, opowieści) oraz śpiewanej. Na widowni zasiedli wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. 25 uczestników prezentowało bardzo humorystyczne monologi i piosenki, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Młodzi artyści z 11 szkół podstawowych prezentowali się w strojach ludowych. W czasie przerwy wystąpił nasz regionalny zespolik “„Reptusie”” który zaprezentował śląskie tańce ludowe. Po zakończeniu konkursu i przed ogłoszeniem wyników odbył się poczęstunek dla dzieci oraz zaproszonych gości. Po ogłoszeniu werdyktu jury, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek. Cała impreza została utrwalona na zdjęciach, z których wykonano wystawkę na korytarzu szkolnym. Wrażenia z imprezy opisali młodzi redaktorzy w grudniowym numerze naszej szkolnej gazetki „Od Nowiny do Nowinki”. Rozumienie edukacji regionalnej może zamykać się w słowach„Przeszłość dla Przyszłości”

Anna Bendkowska
Aniela Buchta
Małgorzata Speer

Tekst pochodzi z 2003r.