Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTW OBOWIĄZUJĄCEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TARNOWSKICH GÓRACH

  1. Od dnia 12.10.2020 r. wprowadza się dodatkowy zapis w procedurach :
    W przestrzeniach wspólnych tj. korytarzu, bibliotece , świetlicy, uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic.
  2. Od 19.10.2020 r. obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców / opiekunów prawnych na teren placówki.
  3. Uczniów klasy I po zakończonych zajęciach przekazuje rodzicom wychowawca lub pracownik szkoły.
  4. Dzieci przebywające we świetlicy szkolnej w czasie odbioru odprowadzane są do drzwi wejściowych przez pracownika pełniącego dyżur na portierni.