ORGANIZACJA NAUCZANIA OD 26.10. 2020 r.


W związku z wprowadzeniem w całym kraju nauki zdalnej dla klas IV-VIII szkół podstawowych od 26 października do 8 listopada (z możliwością przedłużenia) dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 informuje, że:


Uczniowie klas I-III uczą się bez zmian, tj. stacjonarnie. W szkole funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę uczniom klas I-III.


Zdalne nauczanie odbywać się będzie w klasach IV- VIII w czasie rzeczywistym zgodnie z tygodniowym planem zajęć (lekcje będą rozpoczynać się zgodnie z “dzwonkiem”), przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

W celu zapewnienia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną zajęcia będą składały się z 30 minut w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem oraz z pracy własnej ucznia po zakończeniu połączenia.

W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel ma możliwość organizowania zajęć poprzez przekazywanie treści programowych za pomocą innych dostępnych środków komunikacji cyfrowej.

W razie problemów z logowaniem na platformie Teams lub problemów technicznych, takich jak: słaba jakość łączy internetowych w domu lub brak sprzętu komputerowego proszę o kontakt z wychowawcą klasy. W takim przypadku będziemy organizować nauczanie zdalne na terenie szkoły.

W trosce o zdrowie naszych uczniów proszę o kontrolę czasu, który dzieci przebywają przed komputerem i ewentualnym ograniczeniu takiej aktywności niezwiązanej z edukacją.

Z informacji uzyskanych podczas wideokonferencji z Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty wynika, że w kolejnych dniach mogą być podawane nowe wytyczne dot. pracy szkół dlatego proszę o częste sprawdzanie wiadomości na dzienniku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTW OBOWIĄZUJĄCEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TARNOWSKICH GÓRACH

  1. Od dnia 12.10.2020 r. wprowadza się dodatkowy zapis w procedurach :
    W przestrzeniach wspólnych tj. korytarzu, bibliotece , świetlicy, uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic.
  2. Od 19.10.2020 r. obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców / opiekunów prawnych na teren placówki.
  3. Uczniów klasy I po zakończonych zajęciach przekazuje rodzicom wychowawca lub pracownik szkoły.
  4. Dzieci przebywające we świetlicy szkolnej w czasie odbioru odprowadzane są do drzwi wejściowych przez pracownika pełniącego dyżur na portierni.