ZDALNE NAUCZANIE od 25 MARCA.

Drodzy Rodzice!

Szkoła organizuje zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o funkcjonalność dziennika elektronicznego, które mogą być wykorzystane do nauczania na odległość. Zadania dydaktyczne realizowane będą w oparciu o podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń oraz inne materiały nauczyciela w szczególności w formie udostępniania materiałów w postaci dokumentów (plików), prezentacji multimedialnych, filmów i innych materiałów edukacyjnych (linki).

Dopuszcza się w celu ułatwienia bezpośredniej komunikacji z uczniem wysyłanie materiałów również przy pomocy poczty elektronicznej. Wychowawcy klas przekazują uczniom i ich rodzicom wybrany przez szkołę sposób kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami /adresy e-mail i dziennik elektroniczny oraz strona internetowa/.
Wszyscy nauczyciele zapewnią każdemu rodzicowi możliwość konsultacji poprzez dziennik elektroniczny lub adres mailowy. Nauczyciele dopełnią wszelkich starań, aby udzielać informacji w miarę możliwości na bieżąco.

Nauczyciele realizują program nauczania zgodnie z podstawą programową oraz zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Nauczyciele przedmiotów:

  • mogą zmodyfikować rozkłady nauczania w taki sposób, aby realizować podstawę programową, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym;
  • w celach kontaktowania się z uczniami mogą wykorzystać adresy mailowe rodziców lub uczniów;
  • wprowadzają nowy materiał, zadają prace z nim związane, oceniają te prace zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania;
  • klas I-III informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu, mogą wysyłać karty pracy oraz inne materiały potrzebne do realizacji podstawy programowej;
  • przesyłają uczniom materiały uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, a czas poświęcony na pracę z danego przedmiotu w ciągu dnia nie może przekraczać 45 min.

W przypadku przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, religia –nauczyciele będą zadawali uczniom pracę do wykonania, która będzie podlegała ocenianiu raz na tydzień w terminie ustalonym przez nauczyciela.

W przypadku wychowana fizycznego: nauczyciel będzie zadawał raz w tygodniu zestaw ćwiczeń do wykonania przez uczniów w domu.

DRODZY RODZICE!

  • sprawdzajcie na bieżąco zapisy w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły,
  • jeżeli zdarzy się sytuacja, że nauczyciel przesłał nadmierną ilość materiałów do realizacji, poinformujcie go o tym!

DRODZY UCZNIOWIE!

  • jesteście zobowiązani do odesłania prac w ciągu 24 godzin od ich udostępnienia w formie plików, zdjęć itp. chyba, że została ustalona inna forma i termin przez danego nauczyciela, ewentualnie dopuszcza się oddanie pracy w wersji papierowej do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przed wejściem do szkoły,
  • odesłanie prac jest również potwierdzeniem realizacji materiału,
  • macie możliwość zadawania pytań nauczycielom w formie elektronicznej w celu efektywnego przyswajania wiedzy.

Pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant zobowiązani są do prowadzenia konsultacji dla rodziców.

Nauczyciel bibliotekarz w miarę możliwości udostępni dostęp do e-booków.

Nauczyciele świetlicy w porozumieniu z wychowawcami zobowiązani są do wspomagania uczniów w nauce ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki.

Nauczyciele wspomagający w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów zobowiązani są do wspomagania uczniów posiadających orzeczenie i opinie PPPP.