Wolontariat? Jestem na tak! – KONKURS

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3  OGŁASZA  POWIATOWY KONKURS

„Wolontariat? Jestem na tak!”

 a. Celem konkursu jest popularyzacja działań o charakterze filantropijnym, wzrost liczby inicjatyw uczniowskich oraz zwiększenie zainteresowania problemami społecznymi,
b. Zwrócenie uwagi na problem pomocy najsłabszym,
c. Wykorzystanie swoich mocnych stron do zwiększenia kreatywności,
d. Kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego,
e. Aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu potrzeb działań o charakterze wolontariatu w swojej okolicy (szkole i miejscu zamieszkania),
f. Budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
a.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych (klasy 4-6) i gimnazjalnych z powiatu Tarnowskich Gór zwanych dalej uczestnikami,
b.    Praca konkursowa (plakat) powinna jednoznacznie kojarzyć się z tematyką Wolontariatu,
c.    Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane,
d.    Uczestnik może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi.

Praca konkursowa – PLAKAT w dowolnej formie i technice plastycznej, w formacie co najmniej A3, jest przekazana przez uczestnika w oryginale pedagogowi szkolnemu danej placówki w terminie do 25.11.2016r.